Category Archives: Ancient Andhra tribe

TRILINGA desham,Telaingulu

Standard
“తలైంగు” జాతి వారి భాష కాబట్టి తెలుంగు అని కొందరి అభిప్రాయం. “తలైంగు” అంటే తల స్థానాన్ని ఆక్రమించినవారు అనగా నాయకులు అని అర్థం.

“తెలుంగు” అంటే తెల్లగా, స్పష్టంగా ఉండే భాష అని మరో భావన ఉంది. “తెన్ను” అంటే దారి కాబట్టి తెనుంగు అంటే దారిలో ఉండే వారి భాష; దారి అంటే ఆర్యులు దక్షిణాపథం అని వ్యవహరించే ప్రాంతం.

“తెన్” నుంచి తెనుగు వచ్చిందని కొందరి అభిప్రాయం. “తెన్” అంటే దక్షిణ దిక్కు. దక్షిణ ప్రాంతానికి చెందిన భాష కాబట్టి “తెనుగు” అయ్యిందని ఎక్కువమంది అంగీకరిస్తున్నారు.

ఐతే “త్రినగ” నుంచి తెనుగు ఏర్పడిందని మరికొందరంటారు. శ్రీకాళహస్తి, శ్రీశైలం, మహేంద్రగిరి అనే మూదు కొండలు గల ప్రదేశంగా “త్రినగ” శబ్దం ఏర్పడిందంటారు.

మరికొందరు మన ప్రాంతనికి పూర్వం త్రిలింగ దేశం అనే పేరుండేదనీ, శ్రీశైలం, శ్రీకాళహస్తి, దక్షారామం అనే మూడు పుణ్య క్షేత్రాల్లో గల మూడు శివ లింగాల ఆధారంగా త్రిలింగ-తి అలింగ-తెలింగ, తెలుగు అయ్యిందని చెబుతారు. 


For English,Telugu,Hindi,Russian,Japanese,Chinese,Spanish,German,French translation mail to author 

BIRTH OF TELUGU

Standard

తెలుగు భాష ఎలా పుట్టింది?

సంస్కృత త్రిలింగ శబ్దభవమైన ప్రాక్రుత తిరిలింగ నుండి లేదా సంస్కృత త్రికళింగ శబ్దభవమైన తి అలింగ (ప్రాక్రుతం) పదం నుండిగానీ లేదా రెండు విధాలుగానూ వచ్చి ఏకరూపతనొందడంవలన కాని “తెలుగు” శబ్దం ఏర్పడి ఉండవచ్చని సొమయాజి గారు తెలిపారు. “తెలుగు” దిగ్వాచి అని వీరు నిరూపించారు. తెలుగు శబ్దమునుండి తెనుగు శబ్దంగాని, తెనుగు శబ్దం నుంది తెలుగు శబ్దం గానీ ఏర్పడి ఉండవచ్చని భాషా వికాసకర్తలు తెలిపారు.
For English,Telugu,Hindi,Russian,Japanese,Chinese,Spanish,German,French translation mail to author

Vedic Mantras

Standard
వేదమంత్రాల పరిస్థితి కూడ ఇటువంటిదే అయివుంటుంది. మన పురాతన గ్రంధాలని కూలంకషంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే భాష, వ్యాకరణం అర్థమైనంత మాత్రాన సరిపోదు. వారు కాచివడపోసిన సూత్రాలలోని గూఢార్థాలు కూడ అర్థం అవాలి. ఇలా గూఢభాషలో, లేదా సంక్షిప్తలిపిలో, రాయడం కంఠోపాఠం చెయ్యడానికి అనుకూలిస్తుందనే చేసేరు కాని విద్యని నలుగురికీ పంచిపెడితే “ఇంటలెక్య్టువల్‌ ప్రోపెర్టీ”కి నష్టం వస్తుందని కాదు. ఇలా “ఇంటలెక్య్టువల్‌ ప్రోపెర్టీ” వంటి ఊహలు ఎవ్వరి పుర్రెలోనైనా పుడితే వాళ్ళని నిరుత్సాహపరచడానికో ఏమో “తనకి వచ్చిన విద్యని శిష్యులకి బోధించకపోతే గురువు బ్రహ్మరాక్షసుడు అవుతాడు” అని ఒక లోకప్రవాదం కూడ లేవదీశారు.

HEBREW,TELUGU SIMILARITIES older than 2k years

Standard
HEBREW,TELUGU SIMILARITIES older than 2k years


Similarities between the Telugu culture and the Bene Ephraim culture regarding the festivals 
observed by both groups. For example the Telugu people observe Ugadi as their New Year. On the same day the Beke Epraim 
Community members observe their HGaggadah. Both these people follow the lunar calendar and eat the bitter herbs on that day. Both people call their father as Abba and mother as Amma in their languages. The author discovered about 200 Hebrew words in the Telugu language. The author further says that the Telugu language is as old as the Hebrew language and these two languages are even older than the Sanskrit language

for more info call me damodhar rao musham,91+09441816605

DNA reports say Telugu families are JEWS

Standard
A research scholar  has endorsed the claims of a group of people OF TELUGU REGION who say they are of Jewish ancestry. The scholar,had visited the community in the tiny village , 
 an expert in Jewish studies, some years ago.


The two took DNA samples from the community also studied their social practices and took note of the fact that they observed the Sabbath regularly. the leader of the community, said he had recently received a communication from endorsing the sect’s claim that they belong to the Ephraim tribe. There are about 150 families in the community.

for more info call me damodhar rao musham,91+09441816605


IDENTIFY DRAVIDIAN OFFSHOOT

Standard

IDENTIFY DRAVIDIAN OFFSHOOT

Ancient Andhra tribe,prachina telugu bhasha,satavahana,bhuddhist kings,iksvaku,nagarjuna,bhuddha,andhra 
pradesh,bhuddism,sonia gandhi,srikrishnadevaraya,TANA,damodhar rao musham,

Buddha worshiped as form of Vishnu in Amaravati

Standard
The Sātavāhanas ruled a large and powerful empire that withstood the onslaughts from Central Asia. Aside from their military power, their commercialism and naval activity is evidenced by establishment of Indian colonies in southeast Asia

It is believed that they were originally Brahmins, practicing Hindu religion (as per Sthala Purana of Amaravathi. Some rulers like Maharaja Satakarni are believed to have performed Vedic sacrifices as well.
They were not only worshipers of Vishnu and Shiva but also respected Buddha, but also other incarnations of, Gauri, Indra, the sun and moon.They were mostly Buddhistic Vaishnavites. Under their reign, 
Buddha had been worshiped as a form of Vishnu in Amaravati

ACHCHAMAMBA, Bhanddru Little known poet of 1901AD

Standard
ACHCHAMAMBA, Bhanddru.[ Bandaru]Lives of noble Women Historical Indian Females.
By Mrs. B. Atchamamba.  pp.355; 7 plates. Madras, 1901..
Second book, Guyudu. Satkathamanjari. [Mythological tales in verse] . . . By G. Atchamamba,
with a preface by G. Vasudeva Sastri.. Cocanad a, 1907.
Third book Sree Syamantakamani. A Telugu drama by G. Atchamamba [on the legend of the jewel
obtained by Krishna and given by him to Satrajit in return for the hand of the latter’s daughter Satya-bhama (Bhagavata Purana. x. 56-7)], with an introduction by G. Vasudevasastri.  Cocanada, 1906.
  We get this fragment of info any scholar can give enlighten with more information